આ વેબસાઇટ ઉતર ગુજરાત દેશી લોહાણા મહાજન તથા અન્ય રઘુવંશી સમાજના દીકરા તથા દીકરી ને પસંદગી સારી રીતે મળી શકે તેના માટે બનાવવામા આવી છે. આ વેબસાઇટ નો કોઈ દુરઉપયોગ કરે તો ઉતર ગુજરાત દેશી લોહાણા મહાજન કે કોઇ હોદેદાર જવાબદાર રહેશે નહી. આ વેબસાઈટ નો દુરઉપયોગ કરનાર ની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ખોટી વિગત ભરનાર નું ફોર્મ રદ કરવામાં આવશે

Register


Male Female
Father's Brother (Kaka) and Sister (Fai) details


Male Female


Male Female


Male Female


Male Female


Male Female

Mother's Brother (Mama) and Sister (Masi) details


Male Female


Male Female


Male Female


Male Female


Male Female

  I have read and acknowledged the Terms of Conditions